Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

TAV Havalimanları hedef bölgelerinde lider ve öncü havalimanı işletmecisi olma vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği ülke ve bölgelerde tüm paydaşları için en yüksek değeri üretirken çevresel etkilerini sınırlamayı ve toplumsal fayda yaratmayı hedeflemektedir.

Günümüzde küreselleşme süreçlerinin derinleşmesiyle birlikte şirketlerin karşılaştığı ekonomik, çevresel ve toplumsal engeller ve fırsatlar çeşitlenmektedir.

Aynı zamanda değişimin hızı da artmakta, bu engelleri aşamayan ve fırsatları değerlendiremeyen kurumlar rekabet güçlerini kaybedebilmektedir. İklim değişikliğii ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorular farklı paydaşların ortak hareket etmesini gerektirirken, ekonomik ve toplumsal değişimlerin etkileri farklı coğrafyalarda hissedilebilmektedir. Gelecekte de rekabetçi kalmak isteyen şirketlerin iş yapma modellerini katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, insana ve doğaya saygılı bir yönde sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.

TAV Havalimanları hedef bölgelerinde lider ve öncü havalimanı işletmecisi olma vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdiği ülke ve bölgelerde tüm paydaşları için en yüksek değeri üretirken çevresel etkilerini sınırlamayı ve toplumsal fayda yaratmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir büyüme için belirlenen ilkeler şirketin tüm operasyonlarının odağında yer almaktadır. Şirket içinde bu alanda var olan bilgi birikimin yaygınlaşması, ölçümleme, raporlama, geliştirme çalışmalarının eşgüdümlü olarak sürdürülebilmesi için aşağıdan yukarıya ve disiplinler arası bir örgütlenme oluşturulmuştur. Terminal işletmelerindeki Sürdürülebilirlik Grupları, İşletme Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının yönlendirmesiyle işletme bünyesinde enerji yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, insan kaynakları, kurumsal iletişim, mali işler ve diğer ilgili departman temsilcilerinden oluşur. Sürdürülebilirlik Grupları, ilgili işletmenin Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı’na raporlayarak, TAV Havalimanları Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde belirlenen ana performans göstergeleriyle ilgili ölçümleme, değerlendirme ve raporlama yapmak; sürdürülebilirlik performansını geliştirmek üzere proje ve öneri geliştirmekle görevlidir. TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Komitesi ise Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı’nı oluşturmak ve geliştirmek; bu çerçevede terminal işletmeleri ve hizmet şirketlerinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Grupları’nı koordine etmek ve yönlendirmek; Holding sürdürülebilirlik performansını ölçümlemek, geliştirmek ve raporlamakla görevlidir. Komite, Holding bünyesindeki ilgili departmanlar ve hizmet şirketlerinin yöneticileri tarafından görevlendirilecek temsilcilerden oluşur. İşletme Sürdürülebilirlik Grupları’nın başkanlar Komite’nin doğal üyesidir.

TAV Havalimanları, sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarıyla açık, şeffaf, kapsamlı bir şekilde paylaşmayı taahhüt eder. Bu çerçevede, 2010 yılından bu yana, ekonomik performansının yanı sıra çevresel ve sosyal alanlarda da uluslararası standartlarda raporlama yapmaktadır. Şirket, paydaş katılımına özel bir önem verir ve faaliyetlerinin her aşamasında katılımcı bir yönetim modelini benimser. Raporlama konusunda karşılaştırılabilir ve anlamlı bir çerçeve sunmak üzere uluslararası alanda geniş kabul gören Global Reporting Initiative (GRI) standartlarını kullanır.

TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.