Taahütlerimiz

Havacılık sektörünün adil ve sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlayan TAV Havalimanları BM Küresel İlkeler (UNGC) üyesi olarak; sürdürülebilirlik konusunda belirlediği odak alanlarla ilişkili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarınıniş stratejisine ve süreçlerine entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlayan “BM Küresel İlkeler SKA Hedefi Hızlandırma Programı” na dahil olmuştur.

Sürdürülebilirlikle ilgili iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirlemeyi teşvik eden ve programa katılan şirketler arası kıyaslama imkânı sunan program Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanmıştır. Program; TAV Havalimanlarının 2030 ajandasında yer alan amaçları gerçekleştirmek, sürdürülebilirliğin iş süreçlerine entegrasyonu için yeni sistemler tasarlamak, SKA’lara yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla planlanan aksiyonları stratejik biçimde önceliklendirmeyi desteklemektedir

Sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek için taahhütleri içeren ve ADP Grubu’nda yer alan dünya çapındaki 23 havalimanının İcra Kurulu Başkanları tarafından imzalanan “Airports for Trust” bildirgesi, TAV Havalimanları sürdürülebilirlik stratejisinin uluslararası entegrasyonunun önemli yapı taşlarından birisidir. Grubun bu kapsamdaki taahhütleri havacılık ekosisteminde bir bütün olarak paylaşılan hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle iklim ve biyoçeşitlilik başta olmak üzere tüm kritik çevre konularını ele alan bildirgede yer alan taahhütler 2022 yılında ADP Grup tarafından tüm paydaşlar ile gözden geçirilmiş ve kapsamları genişletilmiştir.

Bildirgenin güncel içeriği aşağıdaki şekildedir:
 

Gezegeni Korumak

Çevrenin korunmasında sektör lideri olmak için taahhütlerimiz:

  • En geç 2030 yılına kadar karbon nötr olmak da dahil olmak üzere, operasyonlarımızı çevre üzerinde sıfır etki yaratacak hale dönüştürmek için çalışmak
  • Havacılık sektörünün çevresel dönüşüm gayretine aktif olarak katılmak
  • Döngüsel ekonomiyi, yerinde kaynak üretimini ve süreç sadeleştirmeyi teşvik ederek her havalimanının yerel bir kaynak sistemine entegrasyonunu artırmak
  • Faaliyetlerimiz (tasarım, inşaat, yenileme) için geliştirme projelerinin çevresel ayak izini azaltarak daha yeşil bir gelecek inşa etmek


Yerel Topluluklarla Gelişmek

Havalimanı faaliyetlerinin uyumlu ve sürdürülebilir gelişimi, yerel topluluklar için değer yaratılması ve yerel düzeyde insan gelişimine yatırım yapılmasıyla yakından bağlantılı olmalıdır.

Kalıcı bir kazan-kazan ilişkisi ve ortak bir gelecek vizyonu geliştirmek için taahhütlerimiz:

  • Yerel toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve gürültüye maruz kalmanın azaltılmasına aktif olarak katkıda bulunmak
  • Yerel paydaşlarla uzun vadede güven ve uyum oluşturmak
  • Havalimanı faaliyetlerinin yerel topluluklar üzerindeki olumlu etkisini güçlendirmek, yerel toplulukların yaşam alanları üzerinde oluşabilecek çevre ve sosyal etkileri takip etmek, gerekli önlemleri almak ve iyileştirme aksiyonlarını yerine getirmek
  • Havalimanı faaliyetinin olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak ve kabul edilebilirliği kolaylaştırmak için havalimanı topluluğunu birleştirmek ve birlikte hareket etmek


Ağımızın Gücü

Havalimanlarımızın çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini ölçmeye ve şeffaflığı sağlamaya kararlıyız.

Havalimanlarımız hep birlikte, hava taşımacılığının zorluklarına ilişkin güçlü bir beceri, bilgi ve anlayış ağı oluşturur.

Bu ağ, havalimanı faaliyetlerinin tüm paydaşlar için olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak için farkındalığı ve bağlılığı geliştirmelidir.

TAV Havalimanları organizasyonlara kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı veren, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı sağlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2014 yılından beri yer almaktadır.

Endeks küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için kritik sürdürülebilirlik meselelerine yaklaşımı ortaya koyan şirketlerin yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescilini sağlamaktadır.

TAV Havalimanları Kasım 2022 itibariyle; sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerin kapsama alındığı yeni bir endeks olan BIST Sürdürülebilirlik 25 kapsamında kamuya açık veri paylaşımına devam etmektedir. 2023 döneminde endekste yer almaya devam edecektir.