Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal Sürdürülebilirlik

TAV Havalimanları’nda iş sağlığı ve güvenliği; çalışanların sağlığını, performansını, motivasyonunu ve dolayısıyla verimliliğini uzun vadede korumaya ve güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Tüm Grup şirketlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve politikaları; risklerin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve operasyonel süreçlerinin bu tedbirlerle uyumlu hale getirilmesi üzerine kuruludur.

Faaliyet gösterilen tüm sahalarda asgari şart ulusal düzenlemelere uymaktır. Bunun ötesine geçebilmek için, iyi uygulamaları ve uluslararası standartları temel alarak sıfır kaza sıklığına ulaşmak temel amaçtır. TAV Havalimanları’nın İSG yaklaşımları şirket içi düzenlemelerde şirkete özel kurallarla desteklenmektedir.

Grup genelindeki İSG politikaları; sürdürülebilirlik yönetişim yapısı içinde yer alan ve 2019’dan beri faaliyet gösteren İSG Komitesi tarafından oluşturulmaktadır. Komite, iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli gelişimi konusunda tüm iştiraklere tavsiyelerde bulunmak ve onları desteklemek üzere İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinden oluşmaktadır.

TAV Havalimanları, iş sağlığı ve güvenliği performansını değerlendirmek için kaza sıklık oranı ve kaza şiddet oranı göstergelerini İSG Komitesi aracılığıyla takip etmekte ve raporlamaktadır. Bu göstergelere ait formüller ve yıllık değerler aşağıdaki şekildedir:

 

 

2019

2020

2021

Kaza Sıklık Oranı

(Kayıp Günlü İş Kazası Toplam Sayısı/Gerçek Çalışma Saati) x 1.000.000

10,64

5,77

6,1

Kaza Ağırlık Oranı

(İş Kazaları Nedeniyle Toplam Kayıp Gün Sayısı/ Gerçek Çalışma Saatleri) x 1.000

0,17

0,09

0,08

 

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm çalışanlarımıza yerel yasal düzenlemelere uygun olarak düzenli İSG eğitimleri verilmektedir.

TAV Havalimanları’nın İSG konusundaki ana amacı, sürekli iyileştirme sağlayarak AFR ve ASR değerlerini her yıl sürdürülebilir şekilde azaltmaktır. 2020 yılında KOVİD-19 nedeniyle azalan trafiğe bağlı olarak düşen çalışma saatleri nedeniyle majör bir düşüş yaşanmıştır.

TAV Havalimanları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere farklı alanlardaki pek çok projeye destek olmakta; faaliyet gösterdiği bölgelerde yarattığı sosyal etkinin temel odağı olarak müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğunu ele almaktadır.

TAV Ege, HAVAŞ, TAV İşletme Hizmetleri ve Fraport-TAV Antalya işletmelerinde OHSAS 18001/ ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları mevcuttur.

TAV Havalimanları, çalışanlarının mutluluğunu ve bağlılığını sağlamak adına insan kaynakları politikasını uluslararası standartlarda düzenlemektedir. Tercih edilen iş yeri olmak üzere çalışmalarını sürdüren TAV’ın insan kaynakları politikası, iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimi için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır.

Tüm faaliyetlerinde eşitliği ve çeşitliliği destekleyen TAV Havalimanları seçme ve yerleştirme sürecinde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez. Tüm çalışanlara eşitlik temel ilkesi ile davranılır ve fırsat eşitliği sunulur. 4857 sayılı iş kanunu esaslarına uygun hareket edilir ve stajyer dışında 18 yaş altı meslek grupları TAV’da çalıştırılmaz, 18 yaş üstü sigortalı çalıştırılır. Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını %25’in üzerine çıkarmayı taahhüt eden şirket, bu hedefini 2018 yılı içinde gerçekleştirmiştir.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı bir uygulama yapılamaz. Diğer yandan, çalışanın cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin (analık izni, gece çalışma yasağı vb.) uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasına dayanak oluşturmaz.

TAV Havalimanlarında eşit işe eşit ücret prensibi uygulanır. Ücretlendirme politikası Holding ve Bağlı Şirketlerinde uygulanan adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi esaslarının belirlenmesini içerir.

Ücret uygulamaları, unvanlardan bağımsız olarak, işlerin kuruma olan katkısının değerlendirilmesi baz alınarak yönetilir. Pozisyonların organizasyona sağladıkları katma değer oranında dengeli bir şekilde ücretlendirilmelerini sağlamak için, görev tanımları ve organizasyon yapısına bakılarak değerlemeleri yapılır. Değerlemeler sonucunda pozisyonlar “Şirket Kademe” yapısı içerisinde konumlanır. Çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, deneyim, kıdem, performans, verimlilik gibi kriterler de etki eder.

Piyasa ile rekabetçi bir finansal pozisyon alabilmek ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmek için her sene çeşitli ücret araştırmalarına dahil olunur. Elde edilen piyasa verileri analiz edilir ve kurum içi dengeler de gözetilerek iş değerine göre Şirket Kademe yapısı içerisinde ücret skalaları oluşturulur.

Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlar için dışarıdan alım yapılması öncesinde uygun ise öncelikle grup içinde ilan yayınlanır. İK yöneticileriyle iletişimi sağlanarak grup içi geçişler desteklenir. TAV Portal’da yer alan “TAV’da Açık Pozisyonlar” bölümünde duyuru yayınlanarak, iç aday süreci desteklenir. Aynı zamanda iç terfi süreci yetenek yönetimi ve gelişim planlaması süreçleri kapsamında belirlenen kurallar ve ölçütler çerçevesinde desteklenir.

Çalışan devir oranı Grup şirketlerinde farklılık göstermekle birlikte 2021 yıl sonu ortalaması %8 olarak belirlenmiştir.

TAV Havalimanlarında toplam 16 bin kişinin entegre olduğu ve çalışan başına yıllık maliyeti 15.84 TL olan online eğitim sistemi üzerinden eğitimler düzenlenmektedir. İki yılda bir Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır. Ortalama memnuniyet oranı 2017 için %71,9%, 2019 için %77,2 ve 2021 için %88 olarak ölçümlenmiştir.

2022 yılında belgelendirme hedefi ile Great Place to Work çalışmaları tüm şirketleri kapsama alacak şekilde başlatılmıştır.

TAV Havalimanları bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; meraklı, araştırmacı, üretken ve özgüveni yüksek teknolojide uzman insanları yetiştirip, iş dünyasına kazandırmak; teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için sayıca az olan ve kariyer yapma noktasında motivasyonu düşük kadınların uzmanlaştırıp güçlendirerek bu alanda yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Teknolojide Kadın Derneği yönetim kurulunda yer almaktadır.