Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal Sürdürülebilirlik

TAV Havalimanları yarattığı finansal değerlerin yanısıra çevresel, sosyal, toplumsal meselelere de aynı sorumlulukla bakılmasını gerektiren “kurumsal sürdürülebilirlik” kavramının, tüm iş süreçlerine ve kurum kültürüne entegrasyonu için gereken kaynağı ayırmakta, çalışmaları yürütmektedir.

TAV Havalimanları faaliyet gösterdiği tüm alanlarda bulunan topluluklar, kendi çalışanları, değer zincirindeki çalışanlar ve hizmetlerinin son kullanıcıları üzerinde yarattığı etkilerin farkındadır. Bu farkındalıkla tüm bu topluluklar üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkiler ile ilişkili uluslararası insan hakları şartlarını ve bunları iyileştirmek konusunda gereken süreçleri belirler ve uygular.

Desteklediği ve saygı duyduğu tüm bu insan hakları konusundaki sorumluluğunu, hassasiyetini ve çalışmalarını görünür kılmak, kıyaslamalar yapabilmek ve iyi uygulamaları paylaşabilmek amacıyla 2022 yılında BM Küresel İlkeler üye şirketleri için başlatılan “İş Dünyası ve İnsan Hakları Programı’na dahil olunmuştur.

Eş zamanlı olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japonya Hükümeti ortaklığında ve TÜRKONFED uygulayıcı partnerliğinde gerçekleştirilen İş Dünyası ve İnsan Hakları Projesi’nde yer almaktadır.

2022 yılında, ana ve sözleşmeli şirketlerin tedarik zincirleri ile ilgili olarak ihtiyatlı olma yükümlülüğüne ilişkin Fransız "Potier Law" uyarınca, Grup ADP , "riskleri belirlemek ve ciddi İnsan Hakları ihlallerini önlemek gibi makul durum tespiti önlemlerini" içeren Grup ADP' nin - TAV Havalimanları ve/veya iş ilişkisi içinde olduğu alt yüklenici ve tedarikçilerin faaliyetleri de dahil olduğu “İnsan Hakları Risk Haritalandırma” çalışması Aralık 2022 itibariyle tamamlanmıştır.

Potier Law kapsamlı veya kısıtlayıcı bir insan hakları listesi olmaksızın, tüm insan hakları konulu başlıkları kapsayan çok sayıda Avrupa menşeili ve uluslararası kaynağa atıfta bulunmaktadır. Kategorize edilen aşağıdaki liste, başlık ve tanımlar çeşitli kaynaklara dayanmaktadır (BM ve OECD İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri, ILO Sözleşmeleri, başlıca Fransız uluslararası grupların Sürdürülebilirlik durum tespiti planları, ISO 26000 Fransız sertifikasyonu, ...)

 

Temel haklar

(uluslararası boyuttaki tüm şirketler tarafından listelenmiştir)

ADP'nin kamu/havaalanı hizmet misyonuyla özel olarak bağlantılı haklar

Grup için potansiyel bir KSS katma değeri temsil eden haklar

•       Çocuk işçiliği

•       Zorla çalıştırma

•        İş yerinde ayrımcılık

•       Sosyal diyalog (toplu pazarlık, grev Hakkı, sendikal ayrımcılık…)

•       Makul çalışma saatleri

•       İstihdam koşulları

•        Güvenli çalışma koşulları

•       Gizlilik ve/veya kişisel verilerin korunması

•       Yerel topluluklar ve yerli halkların Hakları

•       Ticari kayırmacılık

•       Havaalanı emniyeti ve güvenliği

•       İyi ücret

•       Sosyal koruma

•       Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Çalışma sonucunda, TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri’nde yer alan sürecin profesyonelleri ile görüşülmüş, görüş birliği ile İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine ait süreçlere ilişkin herhangi bir risk bulunmamakla birlikte, faaliyet gösterilen alanlardaki ilgili çalışmaların yerel mevzuatlara ve uluslararası yönergelere uygun ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır. .

TAV Havalimanları’nda iş sağlığı ve güvenliği; çalışanların sağlığını, performansını, motivasyonunu ve dolayısıyla verimliliğini uzun vadede korumaya ve güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Tüm Grup şirketlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve politikaları; risklerin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve operasyonel süreçlerinin bu tedbirlerle uyumlu hale getirilmesi üzerine kuruludur.

Faaliyet gösterilen tüm sahalarda asgari şart ulusal düzenlemelere uymaktır. Bunun ötesine geçebilmek için, iyi uygulamaları ve uluslararası standartları temel alarak sıfır kaza sıklığına ulaşmak temel amaçtır. TAV Havalimanları’nın İSG yaklaşımları şirket içi düzenlemelerde şirkete özel kurallarla desteklenmektedir.

Grup genelindeki İSG politikaları; sürdürülebilirlik yönetişim yapısı içinde yer alan ve 2019’dan beri faaliyet gösteren İSG Komitesi tarafından oluşturulmaktadır. Komite, iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli gelişimi konusunda tüm iştiraklere tavsiyelerde bulunmak ve onları desteklemek üzere İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinden oluşmaktadır.

TAV Havalimanları, iş sağlığı ve güvenliği performansını ölçmek ve izlemek amacıyla kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı göstergelerini İSG Komitesi aracılığıyla takip etmekte ve raporlamaktadır.

TAV Havalimanları’nın İş Sağlığı ve Güvenliği performansını takip ederken esas amacı, sürekli iyileştirme sağlayarak AFR ve ASR değerlerini her yıl sürdürülebilir şekilde azaltmaktır

TAV Havalimanları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere farklı alanlardaki pek çok projeye destek olmakta; faaliyet gösterdiği bölgelerde yarattığı sosyal etkinin temel odağı olarak müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğunu ele almaktadır.

TAV Ege, HAVAŞ, TAV İşletme Hizmetleri ve Fraport-TAV Antalya işletmelerinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları mevcuttur. Ayrıca 2023 yılında ISO 45003 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Sertifikası’nı da bünyesine katmayı planlamaktadır.

TAV Havalimanları, çalışanlarının mutluluğunu ve bağlılığını sağlamak adına insan kaynakları politikasını uluslararası standartlarda düzenlemektedir. Tercih edilen iş yeri olmak üzere çalışmalarını sürdüren TAV’ın insan kaynakları politikası, iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimi için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır.

Tüm faaliyetlerinde eşitliği ve çeşitliliği destekleyen TAV Havalimanları seçme ve yerleştirme sürecinde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez. Tüm çalışanlara eşitlik temel ilkesi ile davranılır ve fırsat eşitliği sunulur. 4857 sayılı iş kanunu esaslarına uygun hareket edilir ve stajyer dışında 18 yaş altı meslek grupları TAV’da çalıştırılmaz, 18 yaş üstü sigortalı çalıştırılmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Holding ve Grup Şirketleri vizyon ve değerlerine göre eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet konuları önceliklidir ve tüm şirketler genelinde ortak bir bilinçle operasyonel akışa dahil olmaktadır. Operasyonları geniş bir coğrafyaya yayılmış bir kuruluş olarak desteklediğimiz kültürel çeşitlilik ile kültürlerarası etkileşime, kültürlerin aktarılmasına ve zenginleşmesine destek vermektedir.

Sürdürülebilirlik yönetişim yapısı dahilinde, tüm şirketlerin katılımı ile yürütülen Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet Alt Komitesi grup için genel politika ve prensiplerin oluşturulmasında ve yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Komitenin ana çalışma konularından birisi toplumsal cinsiyet eşitliği olarak belirlenmiştir.

Her fonksiyonda kadın istihdamını destekleyen TAV Havalimanları ve Grup Şirketleri; eşitlikçi, kapsayıcı bir politika ve dil kullanarak işyeri ortamında her türlü ayrımcılığın önünde durarak, bu konuda hem motivasyonu hem de fırsat eşitliğini sağlamak üzere her fırsatta bunu vurgulayarak, kurumsal kültürün ve yaklaşımın kritik bir parçası olmasını desteklemektedir.

TAV Havalimanları Holding ve Havaş olarak Türk sivil havacılık sektöründe toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek için toplumsal cinsiyet dengesini izlemek, gelişimini sağlayacak öneriler geliştirmek, havacılık meslekleri seçiminde cinsler için fırsat eşitliği yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özellikle kadınları havacılıkla ilgili alanlarda eğitim ve öğretime teşvik etmek üzere kurulan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu (TCDGK)’nda yer almaktadır.

TAV Havalimanları Holding kadın istihdamını teşvik etmek için; KAGİDER önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği, PricewaterhouseCoopers ve EY işbirliği ile geliştirilen Fırsat Eşitliği Modelini (FEM) benimsemiş ve bağımsız bir değerlendirmenin ardından sertifikalandırmıştır. TAV Havalimanları Holding 2017’den beri FEM ile yapısı, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadının güçlenmesine ilişkin duyarlılığını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiştir.

BM Küresel İlkeler imzacısı olarak aynı zamanda BM Kadın (UN Women) ve BM Küresel İlkeler ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’ ni desteklemektedir. Küresel İlkeler Sözleşmesi alt girişimlerinden biri olan ve cinsiyet eşitliğinden yola çıkarak oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri; başta sağlık, güvenlik, eğitim ve gelişim olmak üzere kadınların uluslararası boyutta her alanda güçlenmesini hedefliyor. Prensipler kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlara ilham kaynağı olması ve bu alanda yapılan çalışmaları kuvvetlendirmesi amacıyla BM Kadın ve BM Küresel İlkeler tarafından bir “toplumsal cinsiyet merceği” olarak tasarlanmıştır.  Her seviye yönetim kademesinde kadınların katılımını artırmak amacıyla, önümüzdeki beş yıl içinde Yönetim Kurulumuzdaki kadın üye oranını yüzde 25’e çıkartmayı hedeflemektedir.

Grup şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektörler özelinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı alt boyutlarında destekleyen özgün projelere aktif katılım göstermektedirler. Bunlardan bazıları;

Havaş 2016’dan beri Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen; aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmeyi amaçlayan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance - BADV) projesinin ilk imzacı şirketleri arasında yer almaktadır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmektedir. İş yerlerinde aile içi şiddete karşı önlemlerin alınması, çalışanların verimliliği ve motivasyonlarını artıracak, çalışanların işten ayrılma oranını azaltacak ve kadına yönelik şiddet riskinin azaltılmasına ve insan haklarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

TAV Havalimanları Holding olarak kurucu ve kurulların aktif üyesi olduğumuz Teknolojide Kadın Derneği; bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, meraklı, araştırmacı, üretken ve özgüveni yüksek teknolojide uzman insanları yetiştirip, iş dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için sayıca az olan ve kariyer yapma noktasında motivasyonu düşük kadınların uzmanlaştırılıp, güçlendirilerek birer teknoloji okuryazarı olmasını hedefleyen Teknolojide Lider Kadınlar Eğitim Programına TAV Teknoloji ile aktif destek vermektedir.

Şirketlerde ve kadınlarda farkındalık yaratmak misyonuyla, kadınların satış dünyasına katılımını artırmak için fikirler üretmek ve nitelikli işgücü havuzunu geliştirmek amacıyla 2019 yılında Sales Network tarafından hayata geçirilen Women in Sales Network sosyal projesinde TAV Havalimanları yer almaktadır.  

TAV İşletme Hizmetler, STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında üniversitede okuyan ya da çalışan genç kadınları (15-25 yaş) ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan Milyon Kadına Mentor Programının sözcülüğünü yapmakta  ve Program Elçisi olarak üyesi olduğumuz çalışma gruplarında katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını %25’in üzerine çıkarmayı taahhüt eden şirket, bu hedefini 2018 yılı içinde gerçekleştirmiştir.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı bir uygulama yapılamaz. Diğer yandan, çalışanın cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin (analık izni, gece çalışma yasağı vb.) uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasına dayanak oluşturmaz.

TAV Havalimanlarında eşit işe eşit ücret prensibi uygulanır. Ücretlendirme politikası Holding ve Bağlı Şirketlerinde uygulanan adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücret yönetimi esaslarının belirlenmesini içerir.

Ücret uygulamaları, unvanlardan bağımsız olarak, işlerin kuruma olan katkısının değerlendirilmesi baz alınarak yönetilir. Pozisyonların organizasyona sağladıkları katma değer oranında dengeli bir şekilde ücretlendirilmelerini sağlamak için, görev tanımları ve organizasyon yapısına bakılarak değerlemeleri yapılır. Değerlemeler sonucunda pozisyonlar “Şirket Kademe” yapısı içerisinde konumlanır. Çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, deneyim, kıdem, performans, verimlilik gibi kriterler de etki eder.

Piyasa ile rekabetçi bir finansal pozisyon alabilmek ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmek için her sene çeşitli ücret araştırmalarına dahil olunur. Elde edilen piyasa verileri analiz edilir ve kurum içi dengeler de gözetilerek iş değerine göre Şirket Kademe yapısı içerisinde ücret skalaları oluşturulur.

Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlar için dışarıdan alım yapılması öncesinde uygun ise öncelikle grup içinde ilan yayınlanır. İK yöneticileriyle iletişimi sağlanarak grup içi geçişler desteklenir. TAV Portal’da yer alan “TAV’da Açık Pozisyonlar” bölümünde duyuru yayınlanarak, iç aday süreci desteklenir. Aynı zamanda iç terfi süreci yetenek yönetimi ve gelişim planlaması süreçleri kapsamında belirlenen kurallar ve ölçütler çerçevesinde desteklenir.

TAV Havalimanları Great Place to Work  (GPTW) Türkiye enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve çalışanların kurum kültürü hakkında deneyimlerinin değerlendirildiği programında, yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini sağlayarak ‘’Great Place to Work ’’ sertifikasına  21 Mart 2023 tarihinde yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi çerçevesinde sadece anket katılımı, sertifika ve liste şeklinde 3 kategoride toplam 15511 kadar çalışanının sürece dahil olmasıyla 9 şirketiyle hak kazanmıştır. Şirketlerden bağımsız olarak toplam 26 lokasyonda GPTW sertifikasına sahiptir.

İştirakleri BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Havacılık, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten sektörün önde gelen araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kadın çalışanların mutluluğu açısından Türkiye’nin en iyi 27 şirketi arasına girmiştir.

Yine TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı, Great Place to Work tarafından açıklanan “Anadolu’nun En İyi İşverenleri” arasında yer almıştır. Çalışanların beş ayrı başlık altında 60 konudaki değerlendirmelerine göre belirlenen listeye 13 şirket girmiştir.