Yolsuzluk Önleme Politikası

Rüşvet ile Mücadele PolitikasıGiriş:

TAV Havalimanları Holding A.Ş ve bağlı şirketleri (“Şirket”) bölüm ve operasyonlarının rüşvet alınması ve/veya verilmesinin engellenmesine dair yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini, ve buna bağlı her türlü kanunsuz iş ve işlemlerin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması, önlenmesini ve rüşvet alınması ve/veya verilmesini mümkün kılabilecek her türlü imkanın ortadan kaldırılması için işbirliği içinde çalışmalarını sağlamayı taahhüt eder.Şirket, tüm çalışanlarından doğruluk ve dürüstlük içinde hareket etmelerini ve sorumlu oldukları Şirket kaynaklarını, varlık ve menfaatlerini korumalarını beklemektedir. Rüşvet, söz konusu Şirket kaynakları, varlık ve menfaatleri için her zaman var olan bir tehdittir ve bu yüzden tüm Şirket çalışanlarını ilgilendiren bir husus olmalıdır.  Şirket, Tav Havalimanları Holding A.Ş Yolsuzluk Önleme Politikası uyarınca hiçbir yolsuzluk teşkil eden faaliyeti ve Rüşvet ile Mücadele Politikası uyarınca rüşvet alınması ve/veya verilmesini hiçbir şart ve koşulda tolere etmez.Şirket, çalışanların, yönetim kurulu üyelerinin, yüklenici firmaların, danışmanların, temsilcilerin veya iş ortaklarının rüşvet alınması ve/veya verilmesine yönelik kanunsuz iş yapma girişimi karşısında gerekli tüm inceleme ve araştırmaları yapar. Rüşvet alındığı ve/veya verildiğine dair herhangi bir şüphe olması halinde, usulünce gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen neticeye göre mevcut durum şart ve koşulları da dikkate alınarak Türk İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile bağlı mevzuatları ile Şirket Yönetmelikleri uyarınca uygun görülecek yaptırım ve/veya yaptırımlar uygulanacaktır.Tüm çalışanlar, rüşvet alınması ve/veya verilmesine dair şüphelendikleri herhangi bir durum veya faaliyeti  rapor etme ve Şirket yetkililerine bildirme konusunda teşvik edilmektedir.Şirket Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunup kabul edilmiş olan bu politika şirket internet sitemizde iş yaptığımız tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimine açık olarak, onların da bu politikaya uygun davranmalarını sağlamak üzere yayınlanmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu politikaya en yüksek düzeyde önem veren Şirket, herhangi bir çalışan, yüklenici firma, danışman, temsilci veya iş ortağı tarafından rüşvet alınması ve/veya verilmesine dair her türlü faaliyete karşı “sıfır tolerans” yaklaşımını gösterecektir.Şirket ayrıca kendisi ile ilişkisi olan tüm üçüncü kişilerden iş ilişkilerinde en yüksek etik standardlara uygun hareket etmelerini ve rüşvet ile mücadele programlarına yer vermelerini beklemektedir.Rüşvet nedir?

İşbu belgede “rüşvet” aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:Rüşvet:

Bir kimseyi etki altına alarak iş konusunda usulsüz avantaj elde etmek veya o işi almak için vaadedilen, sunulan, talep edilen veya verilen para veya para değerindeki her şeyi içermekle birlikte bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Güveni ihlal edecek, etik olmayan veya yasadışı bir eylemi teşvik etmek üzere teklif edilen, verilen, talep edilen veya kabul edilen haksız bir menfaattir.  Politikanın Uygulanması:

Rüşvetle mücadele politikası kapsamında gerekli eğitim ve bilgilendirme Şirket tarafından düzenli olarak verilir.İşbu politika makul ve gerektiği gibi kayıt altına alınan konuk ağırlama faaliyetlerini engellemek için düzenlenmemiştir. Konuk ağırlanması taraflar arasında ilişki kurmayı/güçlendirmeyi ve Şirket ürün ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bu ağırlama faaliyetleri aşırıya kaçmamalı, şeffaf olmalı ve hiçbir tarafı herhangi bir şey yapma/yapmama ya da herhangi başka bir faaliyeti yerine getirerek karşılık verme beklentisine sokmamalıdır.Şirket işleri hızlandırmak için yapılan herhangi bir ödeme ile rüşvet arasında hiçbir ayırım yapmaz. Her ikisi de meblağına bakılmaksızın veya yerel adaba ve geleneğe göre tamamen kabul edilebilir olsa bile kesinlikle yasaktır.Çalışan Sorumluluğu:

Tüm çalışanlar rüşvet alındığına ve/veya verildiğine dair herhangi şüpheli bir durum veya faaliyet hususunda gerekli merciilere bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Tüm çalışanlar rüşvet alındığına ve/veya verildiğine dair şüpheli bir durum veya faaliyeti engelleme ve bu faaliyetin tespiti halinde bildirimde bulunma sorumluğunu taşımaktadır.  Şirket, çalışanların herhangi bir yaptırıma maruz kalma korkusu olmadan, gerçekten endişendikleri durumları dile getirebileceklerini hissettikleri bir iş ortamı yaratmanın esas olduğuna inanmaktadır. Şirket, rüşvet alındığı ve/veya verildiğine dair bildirilmiş olan herhangi şüpheli bir durum veya faaliyet karşısında yapılan inceleme sonrası varılan netice ne olur ise olsun bildirimde bulunan iyi niyetli kimse için hiçbir şekilde bir cezalandırma yapılmayacağını, bu çalışanın ifşa edilmeyeceğini ve aleyhine sonuçların ortaya çıkmayacağını da garanti eder. Ayrıca rüşvet vermeyi/almayı geri çeviren çalışanın cezalandırması ve söz konusu çalışanın aleyhine sonuçların ortaya çıkması da hiçbir şekilde söz konusu değildir.Çalışanların rüşvet alındığına ve/veya verildiğine dair herhangi şüpheli bir durum veya faaliyet  hususunda Şirket güvenilirliğini tehdit eden bir olaydan şüphelenmesi durumunda iletişime geçebileceği kanallar aşağıda belirtilmiştir: • - Bağlı bulunduğu yöneticiler
 • - İnsan Kaynakları yöneticileri

 

Yolsuzluk Önleme Politikası

AMAÇ

Kurumsal yolsuzluk politikası, TAV Havalimanları Holding A.Ş.’ye (Bundan sonraki bölümlerde “Şirket” olarak anılacaktır) ve Şirketin idari kontrolüne sahip olduğu yan kuruluşlara yönelik yolsuzluğun tespit edilmesinde ve önlenmesinde yardımcı olacak kontrollerin geliştirilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Şirketin amacı, kontrollerin geliştirilmesi ve araştırmaların yürütülmesine yönelik prensipler belirlemek ve sorumluluklar tayin etmek sureti ile, istikrarlı kurumsal bir tutum teşvik etmektir.

POLİTİKA KAPSAMI

Bu politika, gerek elemanlara, gerekse hissedarlara, danışmanlara, satıcılara, müteahhitlere, söz konusu birimlerin elemanları ile çalışan dış acentelere ve/veya Şirket ve yan kuruluşları ile bir iş ilişkisinde olan diğer şahıslara yönelik, her türlü yolsuzluk veya yolsuzluk şüphesini kapsamaktadır.

Gerekli olan her türlü soruşturma faaliyeti, şüphelenilen kişinin kıdemi, mevkii/unvanı veya Şirket ile olan ilişkisi dikkate alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

POLİTİKA

Yönetim, yolsuzluğun, zimmet ve suistimalin ve diğer uygunsuz edimlerin tespit ve önlenmesinden sorumludur. Yolsuzluk, başka birinin, kendi aleyhine hareket etmesini sağlayacak şekilde, bir gerçeğin kasıtlı olarak yanlış beyan edilmesi veya gizlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yönetim ekibinin her bir ferdi, kendi sorumluluk alanında gerçekleşebilecek uygunsuzluklara aşina olacak ve her türlü düzensiz duruma karşı, tetikte olacaktır.

Tetkik edilen veya şüphelenilen her türlü yolsuzluk, derhal Denetim Direktörü’ne bildirilecek olup, Denetim Direktörü, Hukuk Departmanı ve etkilenen diğer harici ve dâhili birimler nezdinde tüm soruşturmaları yürütecektir..

Denetim Direktörü, ilgili uzmanlığın Denetim Direktörlüğünde mevcut olmadığını düşünmesi halinde, bağımsız inceleme / soruşturma profesyonelleri tutma veya yolsuzluk soruşturmaları yürütmek üzere profesyonel yardım isteme yetkisine sahiptir.

YOLSUZLUK TEŞKİL EDEN EYLEMLER

Zimmete geçirme, güven suiistimal etme ve diğer mali anlamdaki uygunsuz davranışlar, aşağıdakileri de kapsamakta olup, bunlarla sınırlı değildir:

 • Şirkete ait her türlü belge veya hesap üzerinde sahtecilik veya tahrifat
 • Herhangi bir çek, banka senedi veya sair bir mali belge üzerinde sahtecilik  veya tahrifat
 • Şirkete ait her türlü fonların, hisselerin, ve / veya diğer varlıkların  kullanımında usulsuzlük
 • Nakit veya mali işlemlerin gerçekleştirilmesinde veya raporlanmasında uygunsuzluk
 • Şirket faaliyetlerine yönelik gizli bilgilerden kâr sağlama
 • Mali raporlarda yer alan her türlü işlem, olay ve önemli bilgilerde kasıtlı olarak yapılan yanlış bildirimler,
 • şirketin finansal performansını yanlış beyan etmek üzere tasarlanmış kasıtlı olarak karmaşık işlemler gerçekleştirmek,
 • muhasebe presniplerinin miktar, sınıflandırma, sunma ve açıklama anlamında kasıtlı olarak kötüye kullanılması

UYGUN OLMAYAN DİĞER EDİMLER

Bir elemanın ahlaki, etik veya davranış eylemlerine yönelik şüphelenilen hareketler, Denetim Direktörlüğünden ziyade, departman yönetimi ve İnsan Kaynakları tarafından ele alınmalıdır. Bir eylemin yolsuzluk anlamına gelip gelmediğine yönelik herhangi bir tereddüt varsa, yönlendirme için Denetim Direktörüne müracaat edilmelidir.

SORUŞTURMA SORUMLULUĞU

Denetim Direktörlüğünün, politika kapsamında tanımlanan, yolsuzluk olduğundan şüphelenilen tüm edimleri soruşturmaya yönelik temel sorumluluğu vardır. Soruşturma sonucunda, yolsuzluk eylemlerinin gerçekten yapıldığı belirlenirse, Denetim Direktörü, ilgili personele ve uygunsa, Denetim Komitesi üzerinden Yönetim Kurulu’na rapor verecektir. Dava açma veya inceleme sonuçlarını, bağımsız soruşturma amacı ile ilgili kanuni birimlere ve/veya denetim organlarına yönlendirme hususunda karar, hukuk müşaviri ve üst düzey yönetim ile beraber verilecektir; konu ile ilgili nihai tasarruf da, aynı şekilde belirlenecektir.

GİZLİLİK

Denetim Direktörü / Soruşturma Takımı, aldıkları tüm bilgileri gizlilikle muhafaza ederler. Dürüst olmayan veya yolsuzluk anlamına gelen herhangi bir faaliyetten şüphe eden tüm çalışanlar, derhal Denetim Direktörünü haberdar etmeli ve herhangi bir şüphelenilen yolsuzluk eylemine yönelik olarak bizzat soruşturma veya görüşme gerçekleştirmemelidir (aşağıda yer alan “Raporlama Prosedürü” bölümüne bakınız

Soruşturma sonuçları, sadece, bilmesi gereken kişilere ifşa edilecek ve bu kişiler ile görüşülecektir. Bu, şüphelenilen ancak müteakip olarak masum olduğu ortaya çıkan kişilerin itibarını korumak ve Şirketi, potansiyel bir kamu yükümlülüğüne karşı korumak açısından önemlidir.

YOLSUZLUK ŞÜPHESİNİN SORUŞTURULMASINA YÖNELİK YETKİ

Soruşturma Biriminin üyeleri, aşağıdaki şartlara tabi olacaktır:

 • Şirketin tüm kayıtlarına ve sahip olduğu veya kiraladığı tüm tesislere serbest ve sınırsız erişim ve,
 • Soruşturma kapsamında iken kullananların veya sahiplerinin bilgisi veya rızası olmaksızın, dosyaların, masaların, dolapların ve diğer muhafazaların muhteviyatının tümünü veya bir kısmını inceleme, kopyalama ve/veya alma yetkisi.


SORUŞTURMA PROSEDÜRLERİ

 • Zimmet veya uygunsuz davranışa yönelik şüphelilerin soruşturması titizlikle yürütülmeli ve yanlış ithamlardan ya da bir soruşturmanın sürmekte olduğuna yönelik, şüphelenilen kişileri teyakkuza geçirmekten kaçınılmalıdır.
 •  Yolsuzluk olduğunu fark eden veya bundan şüphelenen bir çalışan, derhal Denetim Direktörü ile irtibata geçecektir.
 • Çalışan veya şikâyetçi, kimliğini gizleyebilir.
 • Şüphelenilen kişi, avukatı veya temsilcisi veya diğer kişilerden, soruşturma kapsamındaki faaliyete yönelik olarak gelebilecek tüm sorular, Soruşturma Birimi’ne veya Hukuk Birimi’ne yönlendirilmelidir.
 • Soruşturmanın durumuna ilişkin hiçbir bilgi verilmeyecektir. Bu tür sorulara verilecek uygun yanıt: “Bu konuyu tartışma yetkisine sahip değilim.” olmalıdır.
 • Hiçbir surette “iddia,” “suç,” “yolsuzluk,” “sahtecilik,” “zimmet”e yönelik veya diğer herhangi bir spesifik atıfta bulunulmamalıdır.


RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Raporlama gerçekleştiren kişiler, aşağıdakilerden haberdar olmalıdır:

 • Bilgileri tespit etmek veya tazmin talep etmek maksadı ile, şüphelenilen şahısla irtibata geçilmez.
 • Hukuk Departmanı veya Teftiş Birimince spesifik olarak talep edilmediği sürece, meseleyi, mevcut bilgileri, şüphe veya iddiaları hiç kimse ile görüşülmez.
 • Şirket iç kontrolleri üzerinde önemli rol oynayan tüm yolsuzluklar, önemli veya önemsiz olduğuna bakılmaksızın Yöentim Kurulu’na raporlanır.


DİSİPLİN UYGULAMASI VE FESİH

Bir soruşturma, bir şahsın işten çıkarılmasına yönelik bir tavsiye ile sonuçlanırsa, bu tavsiye, İnsan Kaynakları ve Hukuk Departmanları tarafından belirlenen temsilciler tarafından incelenecek olup, gerekli ise, söz konusu girişimde bulunmadan önce, dışarıdan bir birime danışılacaktır. Denetim Direktörü veya Soruşturma Takımı’nın, bir elemanı işten çıkarma veya yetkisi bulunmamaktadır. Bir elemanı işten çıkarma kararı, elemanın bağlı bulunduğu yönetim tarafından verilir. Denetim Direktörü veya Müfettişin, takdim edilen hususlar doğrultusunda, yönetim kararın uygun olmadığı kanısına varmaları halinde, bu hususlar, karar verilmesi amacı ile, ilgili yönetime takdim edilecektir.

Diğer her türlü disiplin kararları ilgili yönetimin talebi de göz önünde bulundurularak Displin Komitesi tarafından alınacaktır.

İDARE

Denetim Direktörü, bu politikanın idaresi, revizyonu, tefsiri ve tatbikinden sorumludur. Politika, her sene gözden geçirilecek ve gerek görülen durumlarda revize edilecektir.

Sayfayı / Siteyi Öner Sayfayı / Siteyi Değerlendir Sayfayı Yazdır Sayfayı Sık Kullanılanlara Ekle
Inline